– ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


https://doraalfoldy.com webáruház és szépségszalon

1.1 Szolgáltató adatai

Üzemeltető cég neve: Alföldy Dóra EV.
Székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 25-29. B. épület fsz. 1.
Adószám: 57332422-1-41
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700392-68702142-51100005.
A továbbiakban mint „Szolgáltató”.

1.2 Szolgáltató elérhetősége

E-mail: info@doraalfoldy.com
Telefon: +36 30 971 0393
Az ügyfélszolgálat munkanapokon 9-17 óra között hívható, egyéb időpontban a hívás fogadását nem garantáljuk.
Levelezési címe: 1139 Budapest, Röppentyű utca 25-29. B épület fsz. 1.

1.3 A Vásárló

Vásárló az, aki a Szolgáltató honlapján, a https://doraalfoldy.com domain alatt található lapok valamelyikén, a szalonban személyesen vagy egyéb elérhetőségen keresztül vásárol.

1.4 Az Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadók.

1.5 Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

1.6 Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

Jelen ÁSZF 2021. május 01. napjától határozatlan ideig hatályos.

1.7 A termékek

Szolgáltató a https://doraalfoldy.com domain alatt saját szolgáltatásait kínálja fel megvásárlásra. Ezek megrendelése és fizetése az áruházban lehetővé tett módokon lehetséges.

Minden terméklapon, az ahhoz tartozó információt Szolgáltató feltünteti annak érdekében, hogy Vásárlót minél teljesebb körben tájékoztassa a termékhez kapcsolódó információkról.

A termékeknél megjelenített képek illusztrációk, a valós termékek ezektől eltérhetnek. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, de azok fő tulajdonságai, konkrét összetétele a vásárláskor adott terméklapon elérhető.

A szolgáltatás feltüntetett árai az Áfát (0% AAM) tartalmazzák.

Vásárlónak a webáruházban megrendelésen kívül lehetősége van egyedi termékek, szolgáltatások megrendelésére. Egyedi, székhelyen kívüli megrendelésekre jelen ÁSZF nem érvényes.

1.8 A szolgáltatás területi hatálya

A szolgáltatás jelenleg csak Magyarország területén elérhető.

1.9 Adatvédelem

Adatvédelemmel kapcsolatos információkat az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, mely részletesen itt érhető el: https://doraalfoldy.com/gdpr/.

Az adatok kezelője a Szolgáltató.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént.

Szolgáltató a weblapon cookie-t és mérőkódokat használ, ám ezek személyes adatokat nem gyűjtenek.

A Vásárló által megadott személyes adatokat a szerződés teljesítésére, a szállítás lebonyolítására használja fel Szolgáltató, Vásárló hozzájárulásával. Egyéb hírlevél és marketingtevékenységet Vásárló irányába csak kifejezett külön hozzájárulás mellett végez.

A személyes adatokat védjük, azt harmadik fél számára nem adjuk ki. Az adatkezelők és alvállalkozók körét az adatvédelmi tájékoztatóban feltüntetjük.

A Szolgáltató nem küld spam-et. Bármilyen információt, levelet vagy marketing anyagot csak a Vásárló hozzájárulásával küldünk ki, mely hozzájárulás bármikor leiratkozással visszavonható.

SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

2.1 Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott, az 1.7. pontban leírt szolgáltatást igénybe veszi és azt a visszaigazoló e-mailben szolgáltató visszaigazolta. A visszaigazolás egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti mindkét fél részéről. A visszaigazolás tartalmazza a szerződést érintő lényeges információkat.

2.2 Szolgáltatás módosítása, törlése

Módosítani vagy törölni egy vásárlást a teljesítés előtt lehet. Ez a https://doraalfoldy.com oldalon lehetséges speciális linken keresztül vagy a +36 30 971 0393 telefonszámon és az info@doraalfoldy.com e-mail címen.

2.3 Fizetési feltételek

A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét többféle módon egyenlítheti ki.

– Webáruházban bankkártyás fizetéssel, mely Barion fizetési módon keresztül történik. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Erre a fizetési módra a Barion Payment ZRt általános szerződési feltételei is vonatkoznak, mely a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon olvasható, illetve tölthető le.
– Helyben fizetés esetén készpénz vagy bankkártya használatával. 50 000,. Ft felett a megrendelés értékének 50% előre fizetendő.
– Átutalással teljesítés előtt.

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

3.1 A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére rendszeresen vagy időszakosan biztosítja megrendelés alapján a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltatás szüneteltetésének tényét (pl. nyári leállás vagy év végi üzemszünet) és időtartamát Szolgáltató a webáruházban feltűnő módon közzéteszi.

3.1.1 Vis Major

A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve olyan esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

3.1.2 Árváltoztatás joga

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatást terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

3.1.3 Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató elérhetőségein jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat a lehető leghamarabb, maximum 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentéseket és panaszokat megőrzi. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult, és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

3.2 A Vásárló jogai és kötelezettségei

3.2.1 Ellálás joga.

Alföldy Dóra EV. a törvényben előírtnál magasabb elállási jogot biztosít magánszemély Vásárlóinak, 1 szolgáltatásra és és maximum 30 000,- Ft. értékhatárig.

Vásárló a szerződéstől 30 napon belül indoklás nélkül elállhat az alábbiak szerint, mely szintén a törvényi előírás kétszerese.
Eme jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásos nyilatkozat útján gyakorolhatja a megrendelt szolgáltatás átvételét követően.

3.2.2 Reklamációs jog

Vásárló a terméket, illetve a szolgáltatást reklamálhatja. Eme jogát az ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén megteheti. Szolgáltató a reklamációt a lehető leggyorsabban feldolgozza és javaslatot tesz Vásárló kártalanítására. Ez történhet a szolgáltatás megismétlésével vagy a vásárlási összeg visszajuttatásával. Vásárlónak joga van a számára kedvezőbb megoldást választani. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Vásárló reklamációs igényét a lehető legpozitívabb módon kielégíti.

3.2.3 Átvételi kötelezettség

Vásárló köteles a megrendelt szolgáltatást átvenni, illetve annak vételárát kiegyenlíteni. Amennyiben a vételárat Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelést Szolgáltató törölheti a rendszerből.

3.2.4 Ellenőrzési kötelezettség

A Vásárló vállalja, hogy a megrendelt szolgáltatást átvételkor megvizsgálja, az esetlegesen észlelt hibákról Szolgáltatót haladéktalanul értesíti.

BANKKÁRTYÁS ONLINE FIZETÉS

4.1 Bankkártya biztonsága

A bankkártyával való fizetés a Barion és az OTP szerverén keresztül történik. Szolgáltató a tranzakcióról semmilyen információval nem rendelkezik, csak annak sikerességét erősíti meg számára a rendszer.

4.2 Felelősségteljes használat

A Vásárló (vagy kártyabirtokos) hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli.

4.3 Devizanem

Vásárló a bankkártyás fizetés ellenértékét Forint devizanem alapon teljesíti. Amennyiben Forinttól való eltérő devizanemben is feltüntetésre kerülnek az árak, a kártyabirtokos terhére Forintban történik az elszámolás, az egyéb árak csak informatív jellegűek.

6.1 Közös rendezés

Amennyiben a Vásárlónak a megrendelés során bármilyen panasza merül fel, úgy azt kérjük jelezze emailben az info@doraalfoldy.com címen vagy telefonon a +36 30 971 0393 telefonszámon. Szolgáltató mindent el fog követni, hogy a felmerült problémát rendezze, az ügyfélnek legmegfelelőbb módon. Ez lehet a megrendelt szolgáltatás pótlása vagy a vételár visszafizetése is.
Szolgáltató együttműködési kötelezettséget vállal a békéltető testületi és minden más felügyeleti szervi eljárásában.

6.2 Felügyeleti szervek

Amennyiben a Vásárló úgy érzi, hogy a vitás ügyet nem sikerült Szolgáltatónak maradéktalanul rendeznie, az alábbi szervekhez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Unios online vitarendezési platform: a www.ec.europa.eu/odr címen magyarul érhető el.
Budapest Főváros XIII. Kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője.
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 1052 Budapest, Városház u. 7.

EGYÉB RENDELKEZÉS

A webáruházon kívüli egyedi megrendelésre jelen ÁSZF nem vonatkozik.